Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Bề Mặt, Elcometer 113

Liên Hệ

  • Đồ hồ đo nhiệt độ bề mặt Elcometer 113: đo nhiệt độ bề mặt kim loại như: sắt, thép,…trước khi thi công phun sơn
  • Xuất xứ: Elcometer – UK
HOTLINE: 0914 016 439
  • Đồ hồ đo Nhiệt độ Bề Mặt Elcometer 113

Model

Tên hàng hóa

Dãy đo

G113—-1 Đầu hồ đo Nhiệt độ bề mặt Elcometer 113

-35°C đến 55°C

G113—-2 Đầu hồ đo Nhiệt độ bề mặt Elcometer 113

0°C đến 120°C

G113—-3 Đầu hồ đo Nhiệt độ bề mặt Elcometer 113

-20°C đến 250°C

G113—-4 Đầu hồ đo Nhiệt độ bề mặt Elcometer 113

0°F đến 500°F

G113—-2B Đầu hồ đo Nhiệt độ bề mặt Elcometer 113

0°C đến 120°C

Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Bề Mặt, Elcometer 113

Liên Hệ

  • Đồ hồ đo nhiệt độ bề mặt Elcometer 113: đo nhiệt độ bề mặt kim loại như: sắt, thép,…trước khi thi công phun sơn
  • Xuất xứ: Elcometer – UK
HOTLINE: 0901 342 226

  • Đồ hồ đo Nhiệt độ Bề Mặt Elcometer 113

Model

Tên hàng hóa

Dãy đo

G113—-1 Đầu hồ đo Nhiệt độ bề mặt Elcometer 113

-35°C đến 55°C

G113—-2 Đầu hồ đo Nhiệt độ bề mặt Elcometer 113

0°C đến 120°C

G113—-3 Đầu hồ đo Nhiệt độ bề mặt Elcometer 113

-20°C đến 250°C

G113—-4 Đầu hồ đo Nhiệt độ bề mặt Elcometer 113

0°F đến 500°F

G113—-2B Đầu hồ đo Nhiệt độ bề mặt Elcometer 113

0°C đến 120°C