Máy Đo Độ Bóng Elcometer 408

Liên Hệ

  • Máy đo độ bóng Elcometer 408: dùng đo độ lớp phủ
  • Xuất xứ: Elcometer

 

HOTLINE: 0914 016 439
  • Thông só kỹ thuật Máy đo độ bóng Elcometer 108

Part Number

Description Model B

Model T

J480B-6 Elcometer 480 Model B 60° Glossmeter    
J480T-6 Elcometer 480 Model T 60° Glossmeter    
J480T-26 Elcometer 480 Model T 20/60° Glossmeter    
J480T-268 Elcometer 480 Model T 20/60/85° Glossmeter    
Measurement geometries

60°

60°, 20/60° or 20/60/85°*

Measurement units

GU

GU, HU & %

Máy Đo Độ Bóng Elcometer 408

Liên Hệ

  • Máy đo độ bóng Elcometer 408: dùng đo độ lớp phủ
  • Xuất xứ: Elcometer

 

HOTLINE: 0901 342 226

  • Thông só kỹ thuật Máy đo độ bóng Elcometer 108

Part Number

Description Model B

Model T

J480B-6 Elcometer 480 Model B 60° Glossmeter    
J480T-6 Elcometer 480 Model T 60° Glossmeter    
J480T-26 Elcometer 480 Model T 20/60° Glossmeter    
J480T-268 Elcometer 480 Model T 20/60/85° Glossmeter    
Measurement geometries

60°

60°, 20/60° or 20/60/85°*

Measurement units

GU

GU, HU & %