Sách Kiểm Tra Bề Mặt Elcometer 128

Liên Hệ

  • Sách so sánh bề mặt Elcometer 128: dùng so sánh bề mặt kim loại sau khi được phun bi, phun cát làm sạch. Đây là phương pháp so sánh trực quan bằng mắt thường
  • Sách so sánh bề mặt Elcometer 128 theo tiêu chuẩn ISO 8501-1: 2007 / SIS 055900
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0914 016 439

Sách Kiểm Tra Bề Mặt Elcometer 128

Liên Hệ

  • Sách so sánh bề mặt Elcometer 128: dùng so sánh bề mặt kim loại sau khi được phun bi, phun cát làm sạch. Đây là phương pháp so sánh trực quan bằng mắt thường
  • Sách so sánh bề mặt Elcometer 128 theo tiêu chuẩn ISO 8501-1: 2007 / SIS 055900
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0901 342 226