Tay Quay Kiểm Tra Nhiệt Độ Môi Trường Elcometer 116

Liên Hệ

 • Tay quay kiểm tra nhiệt độ môi trường Elcometer 116 dùng đo:
  • Đo độ ẩm tương đối
  • Đo nhiệt độ môi trường
  • Đo điểm tụ sương
 • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0914 016 439
 • Tay quay kiểm tra nhiệt độ môi trường:

   Part Number

  Description

  G116A—1 Elcometer 116A Whirling Hygrometer – Metric °C
  G116C—1 Elcometer 116C Sling Hygrometer – Metric °C
  G116C—2 Elcometer 116C Sling Hygrometer – Imperial °F

   

Tay Quay Kiểm Tra Nhiệt Độ Môi Trường Elcometer 116

Liên Hệ

 • Tay quay kiểm tra nhiệt độ môi trường Elcometer 116 dùng đo:
  • Đo độ ẩm tương đối
  • Đo nhiệt độ môi trường
  • Đo điểm tụ sương
 • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0901 342 226

 • Tay quay kiểm tra nhiệt độ môi trường:

   Part Number

  Description

  G116A—1 Elcometer 116A Whirling Hygrometer – Metric °C
  G116C—1 Elcometer 116C Sling Hygrometer – Metric °C
  G116C—2 Elcometer 116C Sling Hygrometer – Imperial °F